Doorbraakproject: Wilgen in Business voor boer en bouw

Doorbraakproject: Wilgen in Business voor boer en bouw

Doorbraakproject: Wilgen in Business voor boer en bouw

Algemeen

Wilgen in Business maakt een doorbraak op het gebied van funderen, waterkeringen en voorkomen van bodemdaling. Daarvoor wordt een korte lokale keten rondom productie, verwerking en gebruik van wilgenteen als bouwfundament opgezet. Het dient als alternatief verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied van Zuid-Holland.

Status:

Lopend

Looptijd:

2021 - heden

Organisaties:

VIPNL, Van Aalsburg B.V., Building Balance, Leiden Universiteit

Documenten

Het project Wilgen in Business maakt in 2024 een doorstart met behulp van subsidie van de provincie Zuid-Holland. Inzet is het op gang krijgen van een grootschalige keten van wilgenteelt voor meer vitaliteit, duurzaamheid en een alternatief verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied van Zuid-Holland.

Fundering tijdelijke woningbouw

De scheuten van wilgen worden al eeuwenlang gebruikt voor diverse toepassingen en kunnen een rol spelen in duurzame bouwdoeleinden. De lange takken kunnen dienen voor de constructie van funderingen onder lichte, tijdelijke woningbouw voor bijvoorbeeld statushouders, arbeidsmigranten, en tijdelijke tiny houses op ontwikkellocaties. Of bij de de aanleg van fietspaden, polderwegen in natte gebieden. Met een kansrijke natte teelt voor boeren in het Veenweidegebied worden ook met lokaal materiaal acute maatschappelijk problemen opgelost, zo is de gedachte.

Andere doelen voor veen

Vier partijen hebben hun krachten gebundeld om wilgenteelt in veenweidegebieden te verkennen en een wilgen-proefveld op te zetten. Onderzoek naar de effecten op de water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit is aan de orde. Om van wilgen een maatschappelijk succes te maken is het van groot belang dat het tevens bijdraagt aan de andere doelen voor veen: geen bodemdaling, geen netto bruto uitstoot CO2 en methaan, geen negatieve effecten op de waterkwaliteit.

Het ontwikkelen van (grootschalige) teelt als plantage of in bufferzones richt zich met name op de vraag welk wilgensoort (onder meer in verband met levensduur) in aanmerking komt om te gedijen in de natte en zure veengronden. Ook maatschappelijke acceptatie, klimaat- en verdienmodellen worden onderzocht als boeren in dit gebied massaal wilgen gaan telen en het landschap zal veranderen.

Er wordt nu verder opgeschaald in deze wilgenketen om de haalbaarheid te onderzoeken van alternatieve verdienmodellen voor boeren in het veenweidegebied van Zuid-Holland en bouw-toepasbaarheid in de markt.

Meer partijen betrokken

Er is een groeiend samenwerkingsverband: VIPNL (Veenweiden Innovatie Programma Nederland), Van Aalsburg B.V. (duurzame griendhoutproducten), Building Balance (landelijk transitieprogramma), Leiden Universiteit, Probos, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, provincie Zuid-Holland, Platform voor Bodemdaling, Veenweiden Innnovatie Centrum (VIC) Zegveld.


Status:

Lopend

Looptijd:

2021 - heden

Organisaties:

VIPNL, Van Aalsburg B.V., Building Balance, Leiden Universiteit

Documenten