Markt en ketenvorming natte teelten

Markt en ketenvorming natte teelten

Markt en ketenvorming natte teelten

Collectieve vezelverwerking

In het Project Markt en Ketenvorming wordt onderzocht of natte teelten een alternatief verdienmodel voor boeren op veen kunnen zijn.

Status:

Afgerond

Looptijd:

2021 - 2022

Organisaties:

Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Landschap Noord-Holland, Regio Deal Bodemdaling Groene Hart, Gemeente Krimpenerwaard, Water, Land & Dijken, Zaanstad, Hoogreemraadschap Holland Noorderkwartier, De Groene Grachter, Dutch Green Industry, Wageningen Universiteit, Van de Crommert.

Documenten

Bodemdaling

Het veen in Nederland klinkt op veel plekken met 10 mm of meer per jaar in. Dit proces is al honderden jaren aan de gang. De bodemdaling zorgt voor verzakkingen, verzilting door instromend zeewater, versnippering van peilvakken voor waterbeheer en als zodanig voor economische schade. Door oxidatie van het veen wordt jaarlijks 4,2 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dit is 4% van de totale jaarlijkse uitstoot van Nederland. Iedere hectare veen- landbouwgrond stoot per jaar 15-30 ton CO2 uit. In het Klimaatakkoord is een reductie van 1 Mton CO2-eq. vanaf 2030 afgesproken voor veenweidegebieden.

Innovatie Programma Veen/Veenweiden innovatiecentrum

Het doel van Innovatie Programma Veen (IPV) en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) is het reduceren van bodemdaling met 90% en het tegengaan van CO2-uitstoot. Echter daar moet een rendabele vorm van landbouw tegenover staan. Het IPV en VIC streven naar vermijding van bodemdaling en CO2-uitstoot met duurzaam behoud van landbouw. Markt- en ketenvorming is hierbij cruciaal: zonder afzetmarkt is er geen verdienmodel, zonder verdienmodel is geen boer die erin stapt. In het Project Markt en Ketenvorming wordt onderzocht of natte teelten een alternatief verdienmodel voor boeren op veen kunnen zijn. Doel is om als intermediair daadwerkelijk een keten van teelt en afnemers te vormen. Alle rapporten zijn hier te vinden onder ‘Markt’.

Status:

Afgerond

Looptijd:

2021 - 2022

Organisaties:

Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Landschap Noord-Holland, Regio Deal Bodemdaling Groene Hart, Gemeente Krimpenerwaard, Water, Land & Dijken, Zaanstad, Hoogreemraadschap Holland Noorderkwartier, De Groene Grachter, Dutch Green Industry, Wageningen Universiteit, Van de Crommert.

Documenten